درباره ما
با شرکت توسعه فناوری و تجارت رهام بیشتر آشنا شوید

ما چگونه ما شدیم؟

رهام در سال 1393 برای حمایت از کسب و کارها و توسعه صادرات به کشورهای منطقه ایجاد شد.
توجه به کسب و کارهای فناوری محور در کنار صادرات سبب شد که E-commerce هم به سبد سرمایه گذاری رهام اضافه شود و ایده‌های نوینی مثل شیروپت و وایتروم پازلی را تکمیل کرد که امروز رهام علاوه بر یک شرکت سرمایه گذاری؛ یک استارتاپ استدیو هم محسوب می شود.

محمد خزایی

مدیر عامل

چشم انداز رهام


ویژن رهام رسیدن به قله بین المللی شدن و نقش آفرینی جدی در اقتصاد منطقه از طریق تمرکز بر نیروی انسانی، تفکر و فناوری های نوین ایرانی است.

این چشم انداز تمرکزش از یک سو بر صادرات و از سوی دیگر بر مشتری نهایی و مصرف کننده است.

اصول و ارزش های رهام خط قرمز های کسب و کارها را تشکیل میدهد و مانند یک ستاره قطبی برای کل مجموعه ها عمل میکند.

ارزش‌های رهام

جرات ورزی

رک و شفاف و بدون سوگیری از حقوقمان حرف میزنیم و پیگیر به نتیجه رسیدنش هستیم.

اصل گرایی

تمرکز کامل بر روی اصل و هدف خود توسط همکاران

جستجوی چرایی

در هر کار دنبال چرایی درست برای انجامش هستیم.

کار عمیق

تمرکز در هنگام انجام کارها و دوری از پرکاری بی فایده

تفکر مطمئن

تصمیم گیری صحیح مبتنی بر مشورت، بررسی احتمالات و فکر عمیق

ماموریت رهام

ماموریت رهام این است که کسب و کار خصوصی ایرانی با عملکردی در حوزه بین المللی و صادرات محور در بخش های مختلف ایجاد کند تا با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی بومی، مرزهای اقتصاد بخش خصوصی ایران را گسترش دهد. شرط تحقق این ماموریت مسئول دانستن خود است. در رهام خود را مسئول توسعه مرزهای اقتصادی بخش خصوصی ایرانی می دانیم و این را معنای کار و تلاش خود قرار داده ایم. برای این معنا ریسک کرده ایم و بازهم خواهیم کرد چون هیچ قله بلندی بدون ریسک و تلاش فتح نخواهد شد. در این صعود انسان‌ها و چشم اندازهای بلندشان در کنار همتی قوی، کار اصلی را برعهده دارند.

تیم رهام

پویان رنجبر

مدیر عامل رهام

محمد ابراهیم نجاتیان

مدیر منابع انسانی

علی عباسی

روانشناس سازمان

مهتاب حکیم

کارشناس منابع انسانی

سید ابوالفضل اشرفی

کارشناس IT